Chức năng nhiệm vụ các bộ phận
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 3926 0099
support@pxs.vn
Hỗ trợ Yahoo
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Google Talk
Tìm đại lý gần bạn:

Phòng Giao dịch - Môi giới:

 • Thực hiện việc mở, quản lý tài khoản cho khách hàng và thanh toán giao dịch của khác hàng;
 • Nhận lệnh, kiểm tra lệnh và nhập lệnh giao dịch mua bán chứng khoán của khách hàng vào hệ thống của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch TP.HCM
 • Xác nhận kết quả giao dịch cho khách hàng;
 • Tư vấn khách hàng về thủ tục mở tài khoản, giao dịch, đầu tư chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch TP.HCM.
 • Thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: gửi, rút, chuyển khoản, cầm cố, giải tỏa cầm cố, thanh toán và bù trừ, thực hiện quyền... theo quy chế của Trung tâm Lưu ký.
 • Thực hiện thanh toán, theo dõi và phân bổ lãi tiền gửi cho khách hàng trên các tài khoản;
 • Giúp khách hàng thực hiện các quyền cổ đông liên quan đến sở hữu chứng khoán lưu ký trên tài khoản;
 • Lập báo cáo giao dịch, báo cáo lưu ký tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo chế độ quy định.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
 • Thực hiện việc mở, quản lý tài khoản cho khách hàng.
 • Tư vấn khách hàng về thủ tục mở tài khoản, giao dịch, đầu tư chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch TP.HCM, đầu tư chứng khoán OTC...
 • Chăm sóc và quản lý mạng lưới khách hàng trong nước cũng như khách hàng nước ngoài.
 • Phát triển mạng lưới khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài.

Phòng Phân tích – Tư vấn:

 • Tiến hành điều tra, nghiên cứu và lập cơ sở dữ liệu của các công ty niêm yết, công ty đại chúng đồng thời phân tích và đánh giá tình hình của doanh nghiệp, môi trường đầu tư, nền kinh tế để phục vụ hoạt động kinh doanh, tư vấn khách hàng;
 • Đánh giá, phân tích diễn biến giá cả của các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán trực tiếp cho khách hàng;
 • Thực hiện tư vấn tái cơ cấu tài chính, tư vấn chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần, tư vấn phát hành và niêm yết chứng khoán, làm đại lý phát hành chứng khoán niêm yết, hoặc không niêm yết cho các tổ chức phát hành


Phòng Công nghệ Thông tin:

 • Lập kế hoạch, phương án triển khai hệ thống công nghệ thông tin của Công ty bao gồm trụ sở chính, các chi nhánh.
 • Tìm kiếm, đề xuất phương án lựa chọn và phối hợp với nhà cung cấp giải pháp bên ngoài trong việc triển khai các gói giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giao dịch và quản trị của Công ty.
 • Điều hành hệ thống máy tính, phần mềm, mạng, thông tin của Công ty

Phòng Kế Toán – Tài Chính:

 • Thực hiện công tác tài chính, kế toán của công ty ;
 • Thực hiện việc thanh quyết toán toàn bộ các giao dịch của Công ty và khách hàng;
 • Thực hiện công tác kế toán quản trị, quản lý rủi ro
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng phương án tài chính của Công ty, các phương án vay vốn, sử dụng vốn, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.
 • Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo chế độ quy định.

Phòng kiểm soát nội bộ:

 • Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của người hành nghề chứng khoán;
 • Kiểm soát nội bộ báo cáo tài chính;
 • Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty giao;

Phòng Hành chính - Nhân sự:

 • Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, văn phòng phẩm và các đồ dùng khác cho Công ty, theo dõi tình hình sử dụng cơ sở vật chất của Công ty.
 • Thực hiện công tác hành chính, quản lý công văn, tài liệu đi đến, lưu giữ tài liệu.
 • Quản lý nhân sự theo các nội quy, quy chế của Công ty.
 • Thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của Luật lao động và các quy định có liên quan.
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 • Lập kế hoạch duy trì và phát triển nguồn nhân lực theo kế hoạch phát triển của Công ty.
 • Giám sát mọi hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
 • Hỗ trợ pháp lý cho khách hàng.
 • Kiểm soát nội bộ.
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Chi Nhánh/Phóng giao dịch:

Để thực hiện chiến lược mở rộng thị trường và pháp triển đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ của Công ty trên địa bàn cả nước, Công ty dự kiến sẽ mở chi nhánh/phòng giao dịch tại một số tỉnh, thành phố lớn cả nước.

Điển nhận lệnh trực tuyến:

Với phương châm hướng tới khách hàng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, Công ty dự kiến sẽ mở điểm nhận lệnh trực tuyến tại những địa bàn Công ty chưa mở chi nhánh. Các điểm nhận nhận lệnh trực tuyến này sẽ được tổ chức trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính đối tác của PXS trên toàn quốc.

 

VN-INDEX 652,26 -6,42 / -0,97%
SLGD: 69.165   KLGD: 162.019.401   GTGD: 3.222,13 tỷ
HA-INDEX 61,33 -0,19 / -0,31%
SLGD: 7.656   KLGD: 22.562.235   GTGD: 163,52 tỷ
UPCOM-INDEX 41,97 +0,05 / +0,12%
SLGD: 57   KLGD: 74.867   GTGD: 661,44 triệu