Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)|Phần Photos

Hỗ trợ trực tuyến

  Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)

Khóa luyện thi TOEIC nâng cao giúp học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.

1. Đề thi TOEIC Full Test số 01 có đáp án và giải thích 2. Đề thi TOEIC Full Test số 20 có đáp án và giải thích
3. Đề thi TOEIC Full Test số 21 có đáp án và giải thích 4. Đề thi TOEIC Full Test số 22 có đáp án và giải thích
5. Đề thi TOEIC Full Test số 23 có đáp án và giải thích 6. Đề thi TOEIC Full Test số 24 có đáp án và giải thích
7. Đề thi TOEIC Full Test số 25 có đáp án và giải thích 8. Đề thi TOEIC Full Test số 26 có đáp án và giải thích
9. Đề thi TOEIC Full Test số 27 có đáp án và giải thích 10. Đề thi TOEIC Full Test số 28 có đáp án và giải thích

 Photos

1. Ôn tập Part 1 - Bài 12 2. Ôn tập Part 1 - Bài 13
3. Ôn tập Part 1 - Bài 14 4. Ôn tập Part 1 - Bài 15
5. Ôn tập Part 1 - Bài 16 6. Ôn tập Part 1 - Bài 17
7. Ôn tập Part 1 - Bài 18 8. Ôn tập Part 1 - Bài 19
9. Ôn tập Part 1 - Bài 20 10. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part I - Bài số 1
11. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part I - Bài số 2 12. Luyện tập Part 1 - Bài 3
13. Luyện tập Part 1 - Bài 4 14. Luyện tập Part 1 - Bài 5
15. Luyện tập Part 1 - Bài 6 16. Luyện tập Part 1 - Bài 7
17. Ôn tập Part 1 - Bài 2 18. Ôn tập Part 1 - Bài 10
19. Ôn tập Part 1 - Bài 9 20. Ôn tập Part 1 - Bài 11
21. Luyện tập: Những từ phát âm giống nhau 22. Tập phân biệt những âm gần giống nhau - 2
23. Tập phân biệt những âm gần giống nhau 24. Luyện tập: Tập nghe giới từ

 Question & Response

1. Luyện tập: Who? 2. Luyện tập: What?
3. Luyện tập: When? 4. Luyện tập: Where?
5. Luyện tập: Why? 6. Luyện tập: How?
7. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part II - Bài số 1 8. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part II - Bài số 2
9. Ôn tập Part 2 - bài 1 10. Ôn tập Part 2 - bài 2
11. Ôn tập Part 2 - Bài 3 12. Ôn tập Part 2 - Bài 4
13. Ôn tập Part 2 - Bài 5 14. Luyện tập: Nghe trợ động từ trong câu hỏi
15. Luyện nghe câu hỏi dạng Yes/No 16. Luyện nghe Câu hỏi đuôi
17. Luyện nghe câu hỏi bắt đầu bằng Trợ động từ 18. Luyện tập: Lời phát biểu
19. Luyện nghe Lời kể (Statements)

 Conversations

1. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 1
2. Hội thoại có từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng - 2 3. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho Who?
4. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với Who? (Bài 2) 5. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho What?
6. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với What? 7. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho When?
8. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với When? 9. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho Where
10. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với Where 11. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho Why
12. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với Why 13. Luyện tập chiến lược: Tìm câu trả lời cho How
14. Luyện tập chiến lược: Luyện thêm với How 15. Tìm câu trả lời gián tiếp trong Part 3
16. Tìm câu trả lời gián tiếp - 2 17. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 3 - Bài số 1
18. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 3 - Bài số 2 19. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 3 - Bài số 3
20. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 3 - Bài số 4 21. Ôn tập Part 3 - bài 1
22. Ôn tập Part 3 - bài 2 23. Ôn tập Part 3 - bài 3
24. Ôn tập Part 3 - bài 4 25. Ôn tập Part 3 - bài 5

 Talks

1. Bản tin thời sự; Báo cáo; Chỉ dẫn 2. Luyện tập chiến lược: Thông báo của doanh nghiệp
3. Thông báo trong công ty; Chỉ dẫn; Báo cáo 4. Luyện tập chiến lược: Tin tức
5. Luyện tập chiến lược: Quảng cáo 6. Bài nghe Quảng cáo; Tin tức; Thông báo
7. Luyện tập chiến lược: Thời tiết 8. Bản tin thời tiết; Quảng cáo; Thông báo
9. Luyện tập chiến lược: Những thông báo đặc biệt 10. Xác định người nghe, tình huống; nguyên nhân...
11. Luyện tập chiến lược: Những thông báo được ghi âm 12. Thông báo ghi âm; Quảng cáo; Tin tức
13. Luyện tập với nhiều nội dung Talks khác nhau 14. Part 4 - Luyện tập thêm 1
15. Part 4 - Luyện tập thêm 2 16. Part 4 - Luyện tập thêm 4
17. Part 4 - Luyện tập thêm 3 18. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part IV - Bài số 1
19. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part IV - Bài số 2

 Incomplete Sentences

1. NEW TOEIC TEST - Practice part V-1
2. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (7) 3. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (8)
4. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 2 5. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (9)
6. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (10) 7. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 3
8. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (11) 9. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (12)
10. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (13) 11. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (14)
12. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (15) 13. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (16)
14. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 4 15. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 5
16. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (17) 17. Reading incomplete sentences, NEW TOEIC (18)
18. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (19) 19. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (20)
20. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (21) 21. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (22)
22. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (23) 23. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 6
24. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (24) 25. NEW TOEIC TEST - Practice part V - 7
26. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (25) 27. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (26)
28. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (27) 29. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (28)
30. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (29) 31. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (30)
32. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (31) 33. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (32)
34. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (33) 35. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (34)
36. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (35) 37. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (36)
38. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (37) 39. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (38)
40. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (39) 41. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (40)
42. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (40) 43. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (42)
44. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (43) 45. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (44)
46. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (45) 47. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (46)
48. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (47) 49. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (48)
50. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (49) 51. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (50)
52. Reading Incomplete sentences, NEW TOEIC (51) 53. PHRASAL VERBS
54. PHRASAL VERBS pack 2 55. Luyện tập Part 5 - Bài 1
56. Luyện tập Part 5 - Bài 2 57. Luyện tập Part 5 - Bài 3
58. Luyện tập Part 5 - Bài 4 59. Luyện tập Part 5 - Bài 5
60. Luyện tập Part 5 - Bài 6 61. Luyện tập Part 5 - Bài 7
62. Luyện tập Part 5 - Bài 8 63. Luyện tập Part 5 - Bài 9
64. Luyện tập Part 5 - Bài 10 65. Luyện tập Part 5 - Bài 11
66. Luyện tập Part 5 - Bài 12 67. Luyện tập Part 5 - Bài 13
68. Luyện tập Part 5 - Bài 14 69. Luyện tập Part 5 - Bài 15
70. Luyện tập Part 5 - Bài 16 71. Luyện tập Part 5 - Bài 17
72. Luyện tập Part 5 - Bài 18 73. Luyện tập Part 5 - Bài 19
74. Luyện tập Part 5 - Bài 20 75. Luyện tập Part 5 - Bài 21
76. Luyện tập Part 5 - Bài 22 77. Luyện tập Part 5 - Bài 23
78. Luyện tập Part 5 - Bài 24 79. Luyện tập Part 5 - Bài 25
80. Luyện tập Part 5 - Bài 26 81. Luyện tập Part 5 - Bài 27
82. Luyện tập Part 5 - Bài 28 83. Luyện tập Part 5 - Bài 29
84. Luyện tập Part 5 - Bài 30 85. Luyện tập chiến lược: Ngữ động từ
86. Luyện tập chiến lược: Động từ cầu khiến 87. Luyện tập chiến lược: Câu điều kiện
88. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (1) 89. Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (2)
90. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part V - Bài số 1 91. Luyện tập chiến lược: Từ cùng họ
92. Part 5 - New Toeic Test 01 93. Luyện tập chiến lược: Thì của động từ
94. Luyện tập chiến lược: Trạng từ chỉ tần xuất 95. Luyện tập chiến lược: Liên từ
96. Luyện tập chiến lược: Giới từ 97. Luyện tập chiến lược: Chuyển ngữ
98. Luyện tập chiến lược: Từ cùng họ 99. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Interviews and Jobs
100. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Invoices 101. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Job Interview
102. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Letter of Complaint (1) 103. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Letter of Complaint (2)
104. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Business Operations (1) 105. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Business Operations (2)
106. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Administration (1) 107. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Administration (2)
108. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Administration (3) 109. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Administration (4)
110. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Manufacturing (1) 111. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Manufacturing (2)
112. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Manufacturing (3) 113. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Manufacturing (4)
114. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Money 115. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Money Matters 1
116. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Money Matters 2 117. Khóa Nâng cao - Luyện tập Part V - Money Matters 3

 Text Complete

1. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 7 2. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 8
3. Luyện tập Part 6 - Bài 1 4. Luyện tập Part 6 - Bài 2
5. Luyện tập Part 6 - Bài 3 6. Luyện tập Part 6 - Bài 4
7. Luyện tập Part 6 - Bài 5 8. Luyện tập Part 6 - Bài 6
9. Luyện tập Part 6 - Bài 7 10. Luyện tập Part 6 - Bài 8
11. Luyện tập Part 6 - Bài 9 12. Luyện tập Part 6 - Bài 10
13. Luyện tập Part 6 - Bài 11 14. Luyện tập Part 6 - Bài 12
15. Luyện tập Part 6 - Bài 13 16. Luyện tập chiến lược: Bài 1
17. Luyện tập chiến lược: Bài 2 18. Luyện tập chiến lược: Bài 3
19. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 1 20. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 2
21. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 3 22. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 4
23. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 5 24. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 6

 Single Passages

1. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài 5 2. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 1
3. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 2 4. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 3
5. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 4 6. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 5
7. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 6 8. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 7
9. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 8 10. Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VII - Bài số 9
11. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-Advance-1 12. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-Advance-2
13. Ôn tập Part 7 - Bài số 1 14. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-3
15. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-4 16. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-5
17. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-6 18. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-7
19. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-8 20. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-9
21. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-10 22. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-11
23. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-12 24. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-13
25. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-14 26. NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-15
27. Luyện tập Part 7 - Bài 1 28. Luyện tập Part 7 - Bài 2
29. Luyện tập Part 7 - Bài 3 30. Luyện tập Part 7 - Bài 4
31. Luyện tập Part 7 - Bài 5 32. Luyện tập Part 7 - Bài 6
33. Luyện tập Part 7 - Bài 7 34. Luyện tập Part 7 - Bài 8
35. Luyện tập: Quảng cáo 36. Luyện tập: Bản tin
37. Luyện tập: Thư tín thương mại 38. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài 2
39. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài 1 40. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài 3
41. Khóa Nâng cao - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài 4

 Double Passages

1. Luyện tập Part 7 - Bài 4
2. Luyện tập Part 7 - Bài 5 3. Luyện tập Part 7 - Bài 6
4. Luyện tập Part 7 - Bài 7 5. Luyện tập Part 7 - Bài 8
6. Luyện tập Part 7 - Bài 9 7. Luyện tập Part 7 - Bài 10
8. Luyện tập: Cặp đoạn văn (Nâng cao) 9. Luyện tập: Cặp đoạn văn (Nâng cao) - Bài số 2
10. Luyện tập Part 7 - Bài 1 11. Luyện tập Part 7 - Bài 2
12. Luyện tập Part 7 - Bài 3

 Bài tập tổng hợp

1. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1

 Bài giảng

1. Unit 1: Phương pháp học từ vựng hiệu quả I 2. Unit 2: Phương pháp học từ trong bài thi TOEIC hiệu quả II
3. Unit 3: Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả III 4. Unit 4: Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong TOEIC Reading - Top 1: Hình thức của động từ
5. Unit 5: Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong TOEIC Reading - Top 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 6. Unit 6: Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong TOEIC Reading - Top 3:Sự hòa hợp về thì
7. Unit 7: Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong TOEIC Reading - Top 4: Thể bị động 8. Unit 8: Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong TOEIC Reading - Top 5: To-infinitive
9. Unit 9: Các cụm từ đặc biệt mô tả xu hướng của số liệu 10. Unit 10: Tổng hợp thành ngữ thường gặp - Idioms (Part 1)
11. Unit 11: Cụm từ cố định theo cấu trúc "sth and sth" 12. Grammar in use (Part 1)
13. Grammar in use (Part 2) 14. Grammar in use (Part 3)
15. Grammar in use (Part 4) 16. Grammar in use (Part 5)
17. Grammar in use (Part 6) 18. Grammar in use (Part 7)
19. Grammar in use (Part 8) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ] 20. Grammar in use (Part 9) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ]
21. Grammar in use (Part 10) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ] 22. Grammar in use (Part 11) [ Tổng hợp bài ngữ pháp ]
23. Grammar in use (Part 12)[ Cách sử dụng have to ] 24. Grammar in use (Part 13) [ Tính từ và phó từ ]
25. Grammar in use (Part 14) [Vị trí tính từ và phó từ trong câu và học thêm về liên từ (linking verb)] 26. Grammar in use (Part 15) [Các dạng so sánh của tính từ và phó từ]
27. Grammar in use (Part 16) [Danh từ dùng làm tính từ ] 28. Grammar in use (Part 17) [ Các cụm từ mang tính quan hệ nhân quả như because, because of, so that...]
29. Grammar in use (Part 18) [Câu bị động (passive voice)] 30. Grammar in use (Part 19) [Một số cấu trúc cầu khiến (causative) và câu phức hợp, dại từ quan hệ]
31. Grammar in use (Part 20) [Cách sử dụng một số cấu trúc P1] 32. Grammar in use (Part 21) [Câu giả định (subjunctive)]
33. Grammar in use (Part 22)[Lối nói bao hàm (inclusive)] 34. Grammar in use (Part 23)[ Một số động từ đặc biệt]
35. Grammar in use (Part 24)[Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu] 36. Grammar in use (Part 25)[Thông tin thừa (redundancy)]
37. Grammar in use (Part 26) [ Cách sử dụng giới từ ] 38. Grammar in use (Part 27) -The end [Một số ngữ động từ thường gặp]

AI ĐANG LÀM GÌ?

HỎI ĐÁP - CHAT ROOM

Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì? []

Phần mềm luyện thi trực tuyến được thiết kế phù hợp với mọi trình độ của người học. Học viên có thể theo dõi quá trình học tập qua biểu đồ, lịch sử luyện tập trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại,...

Khi nạp học phí bạn được ôn thi tất cả các cấp độ của TOEIC và tiếng Nhật, không giới hạn về: chức năng, thời gian truy cập và số lần truy cập.

Tài khoản của tôi chưa phải là thành viên VIP - phải làm sao? []

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

Phản hồi của học viên []

"Chào các anh chị trong admin. Em đã đăng ký luyện thi TOEIC và thi tại IIG hôm 25 5. Khi thi thử ở nhà em chỉ đạt khoảng 700 730 nhưng bất ngờ là điểm thi thật của em lại là 770. Em rất vui mừng và xin cảm ơn trang web học tập hữu ích các chiến lược luyện tập cũng như bài luyện đầy đủ của giúp em cũng như những bạn học khác có thể tiết kiệm thời gian tiền bạc và nhất là duy trì thói quen tự học. "

thanks you, trang web ban lam minh moi xem mot it nhung thay hay that, chac ban da mat rat nhieu cong suc, cam on ban lam ra cho moi nguoi hoc nhe.

Trang học tiếng nhật này rất hay ! Cảm ơn rất nhiều ạ ! Ngày mai thi rồi .. Mong sẽ thật suôn sẻ ! Chúc các bạn ngày mai thi tốt :verygood:(bonq_kyone)

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot. (thipm1960)

Trang web rất hay hỗ trợ mình rất nhiều. Chúc page càng ngày càng phát triển [nmt1988qn]

rất hữu ích ! ^^ [thaitanloi1t]

Rat bo ich,giup minh on nhanh,Hieu qua [nganmai]

cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.[trahuynh]

Cảm ơn đã tạo ra lớp học bổ ích cho mọi người học tiếng Nhật! Mong website càng phát triển và các biên tập viên sức khỏe! Thank you i[hovandung2010]

It is so easy to understand!! Thanks [Phuongthanh89hn]

Cám ơn chuyenngoaingu.com nhé [NGANTOEIC@GMAIL.COM]

hay lắm..............arigato gozaimasu [trangtc89]

Hay qua [Vuthanhthu]

toi rat thich nhung bai hoc the nay, rat hay rat huu ich thank so much [chuyentony]

hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn [trailang123]

Bài giảng rất hay [ ngovietloi.haui]

good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day [justadream93]

rất hay hôm nay tôi mới phat hiện ra trang này. thank a lot [thipm1960]

hay quá [Congnissan]

Rat hay va bo ich! Cam on [ミンハン1412]